Tietosuojaseloste 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Kivikuorma Oy:n henkilötietojen käsittelyä koskevat  periaatteet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. TupaToveri on Kivikuorma Oy:n aputoiminimi. Tietosuojaselosteessa käytetään yrityksen virallista nimeä  Kivikuorma Oy:tä. 

Laadittu 3.9.2020. 

1. Rekisterinpitäjä 

Kivikuorma Oy (aputoiminimi Tupatoveri) 

Y-tunnus: 2831785-1 

Keuksuontie 12 L 

04220 Sipoo

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Laura Christina Hyvärinen 0503086688

3. Rekisterit 

Kivikuorma Oy:n toiminnassa muodostuvat alla mainitut henkilörekisterit: 

Asiakasrekisteri 

– Rekisterin rekisteröityjä ovat sekä asiakassuhteen perusteella luonnolliset henkilöt ja yrityksen  yhteyshenkilöt 

– Rekisteröidyistä voidaan käsitellä rekisterissä seuraavia tietoja: luonnollisen henkilön  nimi/yrityksen yhteyshenkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, pankkiyhteys. Lisäksi  TupaToverin toiminnassa rekisterissä voi olla henkilötunnus, lähiomaisen yhteystiedot ja asiakkaan  itse antamat palveluun liittyvät tiedot. Lisäksi Rekisterinpitäjä saattaa käsitellä muita asiakassuhteen  järjestämiseksi edellyttämiä tietoja. Tietoja kerätään vain siltä osin kuin on tarpeen toimien  toteuttamiseksi.  

– Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja siihen asiallisessa yhteydessä olevan suhteen  hoitamiseksi, kuten asiakasviestintään ja palveluiden tuottamiseen sekä personointiin. Henkilötietoja käsitellään myös tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, ja raportoinnin  tarpeisiin sekä Kivikuorma Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen. 

Toimittaja- ja yhteistyörekisteri 

– Rekisterin rekisteröityjä ovat toimittaja- tai kumppanuussuhteen nojalla Kivikuorma Oy:n  toiminnassa vaikuttavat yritysten yhteyshenkilöinä toimivat luonnolliset henkilöt.  – Rekisteröidystä voidaan käsitellä rekisterissä seuraavia tietoja: nimi, osoite, sähköpostiosoite,  puhelinnumero.  

– Henkilötietoja käsitellään toimittaja- tai yhteistyösopimuksen tai muun tähän rinnastettavissa  olevan sopimuksen mukaisten velvoitteiden toteuttamiseksi. 

Työntekijärekisteri

– Rekisterin rekisteröityjä ovat Kivikuorma Oy:n työntekijät työsuhteensa nojalla.  – Rekisteröidystä voidaan käsitellä rekisterissä seuraavia tietoja: nimi, osoite, syntymäaika,  sukupuoli, henkilötunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, pankkiyhteys.  

– Henkilötietoja käsitellään työnantajan velvoitteiden toteuttamiseksi.

4. Oikeusperuste käsittelylle 

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Kivikuorma Oy:n ja asiakkaan välinen  asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Lisäksi  kyseeseen tulevat esimerkiksi sopimukseen perustuvien palveluiden toteuttamiseksi tarvittavat  henkilötietojen käsittelytoimet sekä työsopimuksen mukaisten velvoitteiden toimeenpanemiseksi  edellytettävät käsittelytoimet. 

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tai ammatinharjoittajille  tietolainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksen tekoon ja profilointiin.

5. Henkilötietojen käsittelyn yleiset periaatteet 

Tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään sekä tarpeellisilta osin kolmannen osapuolen ylläpitämästä  rekisteristä.  

Rekisterinpitäjä käsittelee hallussaan olevia henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen  mukaisesti huolellisuusperiaatetta noudattaen. Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen  käsittelyssä tietojen käsittelyn minimoinnin periaatetta, jonka mukaan tietoja käytetään vain siinä  laajuudessa kuin on välttämätöntä ja vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.

6. Henkilötietojen säilytysaika 

Tietoja käsitellään vain siihen tarkoitukseen, johon ne on alun perin kerätty, ja vain niin kauan kuin  se on välttämätöntä tässä selosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten  toteuttamiseksi. Henkilötietoja säilytetään huomioiden erityisesti kansallinen erityislainsäädäntö ja  muutoinkin voimassa olevan lainsäädännön velvoittamat minimisäilytysajat.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n  ulkopuolelle 

Emme luovuta henkilötietoja muille osapuolille, kuin palveluntarjoajillemme ja näillekin vain  tarvittavat henkilötiedot. Rekistereihin tallennettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa taloushallintoa  ja laskutustoimintoja hoitavalle yritykselle. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle  markkinointitarkoituksiin. Mikäli tietoja luovutetaan kolmannen osapuolen käsiteltäväksi, varmistaa  Rekisterinpitäjä, että henkilötietojen käsittely tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 

Tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kivikuorma Oy:n rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla  käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet palvelimilla,  niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaan kuuluvasti.  Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita  henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden  työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9.Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella Kivikuorma Oy:n rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin  tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon  täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua,  pyyntö tulee lähettää kirjallisesti Kivikuorma Oy:lle. Kivikuorma Oy voi pyytää tarvittaessa  pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Kivikuorma Oy vastaa asiakkaalle EU:n  tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Kivikuorma Oy:n rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen  poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n  yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tai  vastustaminen tietyissä tilanteissa, oikeus peruuttaa aiemmin antama suostumus tietojen käsittelylle sekä tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle, jos  rekisteröity katsoo, ettei rekisterinpitäjä ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa  tietosuojasääntelyä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Kivikuorma Oy voi  pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Kivikuorma Oy vastaa  asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).